Header

นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.วสวัตติ์ คำจริง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.อภิวัฒน์ ศรีสิงห์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.เจษฎา บุญญานุภาพพงศ์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป