Header

ศูนย์การได้ยินพิษณุเวช-เดียร์เฮียร์ริ่ง

ให้บริการการคัดกรอง ฟื้นฟูการตรวจการได้ยิน ให้เกิดประสิทธิภาพทางการรักษา  ให้บริการคำปรึกษาทางด้านการได้ยิน  ตลอดจนช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางการได้ยิน และมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูด้วยเครื่องช่วยฟัง

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

09:00 - 18:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520101, 520102

การบริการ

 • ตรวจวินิจฉัยการได้ยิน (Audiometry) ทาง Air/Bone
  • Audiogram (ตรวจการได้ยิน)
  • ABR/ASSR (ตรวจการได้ยินการตอบสนองสรีรวิทยาไฟฟ้า)
  • DPOAE / TEOAE (คัดกรองการได้ยิน)
  • Tympanogram (ตรวจสมรรถภาพหูชั้นกลาง)
 • ปรับใส่เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินอย่างเหมาะสม
 • ให้คำแนะนำในการดูแลและปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาความสามารถในการได้ยินของคนไข้ ร่วมพัฒนาการบริการการได้ยินในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม