Header

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 521301, 521302

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.สิริกานต์ ปุญญฤทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.สุวรรณิการ์ ปาลี

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู