Header

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถานที่

อาคาร 5 ชั้น 4

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 521301, 521302

การบริการและการรักษา

  • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและแขน ขา อ่อนแรง
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจ และปอด
  • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
  • การฟื้นฟูสมถรรภาพผู้สูงอายุและ คลินิกป้องกันการล้ม
  • คลินิกฟื้นฟูการกลืน
  • คลินิกรักษาอาการปวด
  • คลินิกรักษ์เท้า
  • คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู
  • บริการเปิดท่อน้ำนมสตรีให้นมบุตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.ณัฒิณี บัญญัติ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.พรรณทิภา ปิยวัณโณ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

บทความที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพสมอง 7 ปีแรก ของลูกน้อยอยู่ในมือคุณ

ทำไม? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี จัดได้ว่าเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะนอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองเด็กก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าในช่วงวัยนี้สมองเด็กจะเจริญเติบโตสูงถึงรัอยละ 80 ของการพัฒนาสมองทั้งหมด หากเด็กๆ มีพัฒนาการที่ปกติตามวัย ก็จะทำให้เกิดทักษะต่างๆ เช่น สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ดี มีความคิริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ดี ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของเด็กที่ทำให้สามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นได้ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เช่น การเลียนแบบ การพูด การเขียน การอ่าน การเล่น การควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ตามช่วงวัย ฯลฯ

พัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพสมอง 7 ปีแรก ของลูกน้อยอยู่ในมือคุณ

ทำไม? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี จัดได้ว่าเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะนอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองเด็กก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าในช่วงวัยนี้สมองเด็กจะเจริญเติบโตสูงถึงรัอยละ 80 ของการพัฒนาสมองทั้งหมด หากเด็กๆ มีพัฒนาการที่ปกติตามวัย ก็จะทำให้เกิดทักษะต่างๆ เช่น สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ดี มีความคิริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ดี ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของเด็กที่ทำให้สามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นได้ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เช่น การเลียนแบบ การพูด การเขียน การอ่าน การเล่น การควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ตามช่วงวัย ฯลฯ