Header

พญ.นงลักษณ์ อ้อยมั่งมูล

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

รังสีแพทย์

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย