Header

พญ.ปวีณา พหลเทพ

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

รังสีแพทย์

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย