Header

พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์

พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์

ศูนย์การรักษา

แผนกจักษุ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ความชำนาญการ

จักษุแพทย์ต้อหิน

  • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรอนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บทความที่เกี่ยวข้อง พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์

07 กรกฎาคม 2567

ต้อหิน โรคร้ายคุกคามการมองเห็น

ต้อหิน คือ กลุ่มโรคที่มีการเสื่อมของเส้นประสาทตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นในบริเวณรอบนอกก่อน หากไม่ได้รับการรักษาอาจสูญเสียการมองเห็นแบบถาวรได้ในที่สุด

พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์ พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

07 กรกฎาคม 2567

ต้อหิน โรคร้ายคุกคามการมองเห็น

ต้อหิน คือ กลุ่มโรคที่มีการเสื่อมของเส้นประสาทตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นในบริเวณรอบนอกก่อน หากไม่ได้รับการรักษาอาจสูญเสียการมองเห็นแบบถาวรได้ในที่สุด

พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์ พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกจักษุ

แผนกจักษุ

พญ.กมลทิพย์ จันทรไกรโรจน์

จักษุแพทย์เด็กและตาเข

แผนกจักษุ