Header

นพ.ธนิยะ วงศ์วาร

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.อรรณพ นาคะปัท

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ตุลยา ดิเรกวุฒิกุล

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ละออ ชมพักตร์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป