Header

นพ.อรรณพ นาคะปัท

เลขที่ใบอนุญาต: 32867

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.ธนิยะ วงศ์วาร

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ตุลยา ดิเรกวุฒิกุล

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.ณัฐคุณ รัตนพิเชฐกุล

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป