Header

ทพ.ณัฐสิทธิ์ ปรัชญาชัยพิมล

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ทันตกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ทันตแพทย์เหงือก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม

ทันตแพทย์จัดฟัน

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม

ทันตแพทย์เด็ก