Header

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

สถานที่

เวลาทำการ

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 521101, 521102, 521103

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

พญ.ปวีณา พหลเทพ

รังสีแพทย์

นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.ปวีณา พหลเทพ

รังสีแพทย์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม